انتشار محتوا

انتصاب سرپرست جدید دفتر نمایندگی شورا در استان لرستان
تصویر خبر
سرپرست جدید دفتر نمایندگی شورا در استان لرستان از سوی ریاست شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور منصوب شد

متن حکم انتصاب مذکور بشرح ذیل است:


سه شنبه 1397/12/28 - 57 : 6

پرتال استان ها