حكم مقام معظم رهبرى به اعضاى شورا
حكم مقام معظم رهبرى به اعضاى شورا در دوره اول : 1372 تا 1375
تصویر خبر