حجت بحری

امام جمعه شهر : بشاريات (خاكعلي)

استان : قزوین

تاريخ معارفه : 1396/10/15

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

جمعه 1397/10/28 - 25 : 11

پرتال استان ها