حجت بحری

امام جمعه شهر : بشاريات (خاكعلي)

استان : قزوین

تاريخ معارفه : 1396/10/15

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

سه شنبه 1398/1/6 - 11 : 11

پرتال استان ها