حجت بحری

امام جمعه شهر : بشاريات (خاكعلي)

استان : قزوین

تاريخ معارفه : 1396/10/15

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

پنج شنبه 1398/4/27 - 34 : 3

پرتال استان ها