سید عبدالحمید حسینی

امام جمعه شهر : هنديجان

استان : خوزستان

تاريخ معارفه : 1397/9/23

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

جمعه 1397/10/28 - 57 : 4

پرتال استان ها