محمد حسین شهبازی

امام جمعه شهر : اسفرورين

استان : قزوین

تاريخ معارفه : 1397/10/7

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه ششده (استان فارس)

امام جمعه قبلی این شهر :

شنبه 1398/1/31 - 55 : 8

پرتال استان ها