سید محمدعلی هاشمی ده سرخی

امام جمعه شهر : قهدريجان

استان : اصفهان

تاريخ معارفه : 1398/11/11

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه کوشک(استان اصفهان)

امام جمعه قبلی این شهر :

دوشنبه 1398/11/28 - 26 : 10

پرتال استان ها