سید محمدعلی هاشمی ده سرخی

امام جمعه شهر : قهدريجان

استان : اصفهان

تاريخ معارفه : 1398/11/11

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده : امام جمعه کوشک(استان اصفهان)

امام جمعه قبلی این شهر :

سه شنبه 1399/1/12 - 54 : 5

پرتال استان ها