مهدی صادقی حسن آبادی

امام جمعه شهر : سده لنجان

استان : اصفهان

تاريخ معارفه : 1399/5/3

سمت قبلي امام جمعه منصوب شده :

امام جمعه قبلی این شهر :

شنبه 1399/5/18 - 10 : 8

پرتال استان ها