جمعه 1396/4/2 - 46 : 23
مشخصات امام جمعه
حسین رستمی
حسین رستمی
گرمدره
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/3/19
حادثه تروریستی 12 رمضان در تهران خباثت و خوی درندگی دشمن را نشان داد.
ارتباط با امام جمعه