پنج شنبه 1396/7/27 - 31 : 14
مشخصات امام جمعه
حسین رستمی
حسین رستمی
خمام
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/30
با نقض روح ومتن برجام خباثت شیطان بزرگ برای جامعه بین المللی روشن شد.
ارتباط با امام جمعه