پنج شنبه 1396/5/26 - 15 : 2
مشخصات امام جمعه
حسین رستمی
حسین رستمی
ائمه جمعه سابق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/30
با نقض روح ومتن برجام خباثت شیطان بزرگ برای جامعه بین المللی روشن شد.
ارتباط با امام جمعه