دوشنبه 1396/4/5 - 47 : 16
مشخصات امام جمعه
علی الهی
علی الهی
محمد شهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/2
رعایت تقوی ا لهی
اخبار
ارتباط با امام جمعه