شنبه 1396/5/28 - 21 : 19
مشخصات امام جمعه
جعفر محسن زاده
جعفر محسن زاده
نظر آباد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/27
خطبه های نماز جمعه
اخبار
ارتباط با امام جمعه