سه شنبه 1396/3/2 - 14 : 19
مشخصات امام جمعه
سید حسن عاملی
سید حسن عاملی
اردبیل
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه