سه شنبه 1395/11/5 - 36 : 6
مشخصات امام جمعه
سید حسن عاملی
سید حسن عاملی
اردبیل
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه