دوشنبه 1396/4/5 - 58 : 21
مشخصات امام جمعه
سید حسن عاملی
سید حسن عاملی
اردبیل
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه