جمعه 1396/2/8 - 43 : 18
مشخصات امام جمعه
عظیم اسدزاده
عظیم اسدزاده
اصلاندوز
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه