چهارشنبه 1395/12/4 - 30 : 7
مشخصات امام جمعه
علی امیدوار
علی امیدوار
انگوت
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/29
تكبر واستكبار بزرگترين دشمن جلال وعظمت انسان وانسانيت است
اخبار
ارتباط با امام جمعه