پنج شنبه 1396/5/26 - 36 : 8
مشخصات امام جمعه
علی امیدوار
علی امیدوار
انگوت
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/20
رسالت حساس وسنگين نمايندگان در دادن راي اعتماد به وزراي پيشنهادي ، پيش روي خود دارند
اخبار
ارتباط با امام جمعه