سه شنبه 1395/11/5 - 48 : 20
مشخصات امام جمعه
آیت‌اله نعمتی
آیت‌اله نعمتی
هشجین (خورش رستم)
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه