سه شنبه 1396/7/4 - 18 : 14
مشخصات امام جمعه
آیت‌اله نعمتی
آیت‌اله نعمتی
هشجین (خورش رستم)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/6/24
پاس داشت روز مباهله

بسم الله الرحمن الرحیم

روز مباهله وروز نزول ایه تطهیر وشاره به 25 شهریور روز سقوط دیکتاتوری رضاخان  ونزول ایه هل اتی در شان  آل عبا وروزخانواده وتکریم بازنشستگان

خانواده سلول اصلی جامعه می باشد خانواده خوب یعنی مهربانی زن وشوهر باوفا وصمیمیت به همدیگر عشق بورزند وبه یکدیگر محبت کنند

رعایت هم را بکنند

 

ارتباط با امام جمعه