سه شنبه 1395/11/5 - 43 : 20
مشخصات امام جمعه
محمد طالبی
محمد طالبی
رضي
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/10/24
خطبه های نماز جمعه تاریخ 95/10/24
اخبار
ارتباط با امام جمعه