جمعه 1396/4/2 - 46 : 23
مشخصات امام جمعه
مهدی رزاقی
مهدی رزاقی
كلور(شاهرود)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/3/26
برجسته ترین مساله زندگی حکومتی علی ع استقرار عدالت در جامعه بود مردم به عدل علی تشنه اند
اخبار
ارتباط با امام جمعه