شنبه 1396/2/9 - 28 : 4
مشخصات امام جمعه
مهدی رزاقی
مهدی رزاقی
كلور(شاهرود)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/3/14
تقوا قلعه تسخیر نشدنی برای حفظ شدن از وسوسه های شیطان است.

تقوا قلعه تسخیر نشدنی برای حفظ شدن از وسوسه های شیطان است.

ماه رمضان ماه خود سازی خود شناسی و ماه نزدیک شدن به خداست.

امام راحل از بین ما رفت ولی جانشین او بهترین شاگرد مکتب او راه و اهداف او را به بهترین روش رهبری میکند.

اخبار
ارتباط با امام جمعه