پنج شنبه 1396/6/2 - 31 : 5
مشخصات امام جمعه
عسگر بیگی
عسگر بیگی
كوثر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/27
تقوا بزرگترین امنیت است برای بشریت
ارتباط با امام جمعه