يکشنبه 1396/4/4 - 19 : 13
مشخصات امام جمعه
عسگر بیگی
عسگر بیگی
كوثر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/2
به حول قوه الهی اسرائیل محو شدنی است و در آینده نه چندان دور از صحنه روزگار حذف میشود
ارتباط با امام جمعه