چهارشنبه 1395/12/4 - 47 : 9
مشخصات امام جمعه
غلامرضا باوقار
غلامرضا باوقار
مشكين شهر
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه