جمعه 1396/2/8 - 40 : 18
مشخصات امام جمعه
میکائیل مقدسی
میکائیل مقدسی
نير اردبيل
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه