پنج شنبه 1396/5/26 - 32 : 8
مشخصات امام جمعه
میکائیل مقدسی
میکائیل مقدسی
نير اردبيل
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه