شنبه 1395/11/2 - 5 : 23
مشخصات امام جمعه
سیدتقی دوزدوزانی
سیدتقی دوزدوزانی
پلدشت
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه