يکشنبه 1396/8/28 - 38 : 2
مشخصات امام جمعه
عبدا... محمدی
عبدا... محمدی
ميانه
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه