يکشنبه 1396/7/2 - 57 : 11
مشخصات امام جمعه
عبدا... محمدی
عبدا... محمدی
ميانه
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه