دوشنبه 1396/1/7 - 15 : 5
مشخصات امام جمعه
عبدا... محمدی
عبدا... محمدی
ميانه
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه