جمعه 1395/11/1 - 24 : 13
مشخصات امام جمعه
عبدا... محمدی
عبدا... محمدی
تكاب
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه