جمعه 1395/11/1 - 25 : 13
مشخصات امام جمعه
محمود ابراهیمی
محمود ابراهیمی
قره ضياء الدين
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه