سه شنبه 1396/1/8 - 48 : 2
مشخصات امام جمعه
سیدرضا رضوی
سیدرضا رضوی
بستان آباد
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه