پنج شنبه 1396/7/27 - 17 : 14
مشخصات امام جمعه
مصطفی باقری بنابی
مصطفی باقری بنابی
بناب
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/2
خطبه های نماز جمعه
ارتباط با امام جمعه