چهارشنبه 1395/12/4 - 48 : 9
مشخصات امام جمعه
یونس کیانی
یونس کیانی
تركمانچاي
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه