شنبه 1395/11/2 - 3 : 23
مشخصات امام جمعه
یونس کیانی
یونس کیانی
تركمانچاي
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه