پنج شنبه 1396/1/3 - 53 : 4
مشخصات امام جمعه
یونس کیانی
یونس کیانی
تركمانچاي
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه