چهارشنبه 1395/12/4 - 59 : 20
مشخصات امام جمعه
سیفعلی محمدزاده
سیفعلی محمدزاده
شبستر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/5/29
آثار تربیتی ایمان
اخبار
ارتباط با امام جمعه