جمعه 1396/5/6 - 14 : 5
مشخصات امام جمعه
حافظ زمانی
حافظ زمانی
ملكان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/15
جوان انقلابی و حفظ انقلاب بدست آنها
ارتباط با امام جمعه