چهارشنبه 1396/9/22 - 26 : 3
مشخصات امام جمعه
حافظ زمانی
حافظ زمانی
ملكان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/9/17
همکاری و همفکری با دشمن ظلم و خیانت است به مسلمانان
ارتباط با امام جمعه