جمعه 1396/9/3 - 16 : 3
مشخصات امام جمعه
علی انتظاری
علی انتظاری
هادی‌شهر
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه