سه شنبه 1396/12/1 - 11 : 7
مشخصات امام جمعه
علی انتظاری
علی انتظاری
هادی‌شهر
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه