جمعه 1396/5/6 - 6 : 5
مشخصات امام جمعه
علی انتظاری
علی انتظاری
جلفا (هادی شهر)
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه