يکشنبه 1396/8/28 - 47 : 2
مشخصات امام جمعه
خداداد رضائی
خداداد رضائی
آب پخش
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/21
اخبار
ارتباط با امام جمعه