دوشنبه 1396/3/8 - 39 : 8
مشخصات امام جمعه
خداداد رضائی
خداداد رضائی
آب پخش
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه