دوشنبه 1396/1/7 - 19 : 5
مشخصات امام جمعه
خداداد رضائی
خداداد رضائی
آب پخش
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه