جمعه 1396/10/29 - 24 : 20
مشخصات امام جمعه
سیدعلی حسینی
سیدعلی حسینی
بندر دير
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/29
ابعاد مختلف حادثه نفتکش سانچی روشن شود
اخبار
ارتباط با امام جمعه