جمعه 1396/10/29 - 35 : 20
مشخصات امام جمعه
سید عنایت هاشمی منش
سید عنایت هاشمی منش
بندر ريگ
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/8
اخبار
ارتباط با امام جمعه