يکشنبه 1396/8/28 - 48 : 2
مشخصات امام جمعه
سیدهادی رکنی حسینی
سیدهادی رکنی حسینی
بندر گناوه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/28
لادغع
اخبار
ارتباط با امام جمعه