يکشنبه 1396/8/28 - 46 : 2
مشخصات امام جمعه
موسی کمالی
موسی کمالی
خارك
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/22
خطبه نماز جمعه جزیره خارگ 22 بهمن 1395
اخبار
ارتباط با امام جمعه