دوشنبه 1396/1/7 - 19 : 5
مشخصات امام جمعه
موسی کمالی
موسی کمالی
خارك
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/22
خطبه نماز جمعه جزیره خارگ 22 بهمن 1395
اخبار
ارتباط با امام جمعه