دوشنبه 1396/2/4 - 55 : 11
مشخصات امام جمعه
عبدالرسول حمادی
عبدالرسول حمادی
شبانكاره
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/25
سیر و سلوک در اعتکاف

خطبه‌هاي نمازجمعه شبانکاره توسط حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا حمادی  مورخ 96/1/25

 خطبه اول: عبادالله اوصيکم ونفسي بتقوي الله و اخوفکم من عقابه. ایام البیض ماه رجب،دریچه ای ازبهارمعنویت به روی همگان بازشد جمعی ازمردم ماخلوت گزیدندوبا زمزمه«یامن ارجوه لکل خیر»که دل هرعاشق سالک الی الله رابه«حبل الله»پیوند می زندباخدای خود به راز ونیازنشستند، خوشابحال آنان که دراین چند روزه درپای سفره مناجات درخلوت اعتکاف،پشتوانه توبه واستغفار را برای خودمهیاکردند،هنوزهم وقت باقی است،روزه پایان رجب واتصال به شعبان وتلاوت مناجات الشعبانیه والهام ازنیمه ماه شعبان وعنایت حضرت بقیةالله الاعظم«عج»که همه بندگان برای استقبال ازماهی که تنها «لیلةالقدرش خیرمن الف شهر»است آماده می شوند.این ایام برای مومنین شورونشاط و وجد آوراست خروجی اعتکاف بایداصلاح نفس باشد،این اصلاح نه تنهادرسبک زندگی فردی که در اجتماع هم اثرگذاراست وبرای آحادمردم باید ملموس باشد کسی که باخدا رازونیازکرده،کسی که از گذشته روگردان شده،کسی که نفس خویش را قاطعانه مهارکرده،نوری راکه بدست آورده نباید بگذارد شیطان ازاوبگیرد، شیطان تنها ابلیس نیست،وسوسه های دنیوی، زرق وبرق مال دنیا،وازهمه مهمتر انسانهای خبیث که ازشروسوسه های آنهابایدبه خداپناه برد.خداونددرسوره ناس پیامبرش را از انسانهای ناخلف برحذرمی دارد.«قل اعوذ برب الناس... من شرالوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدورالناس،من الجنة والناس» وسوسه گران می توانند انسان هم باشند.کلمه انسان به همه آدمیان اطلاق می شودو وسوسه گران کسانی اندکه مقام انسانیت رادرک نکرده اند،تنها قیافه آنهاانسان است. واژه «وسواس» بمعنای صدای آهسته است وبه هرصدایی که بعد ازآن به خطورات وانکاربد و نامطلوبی که دردل وجان انسان پیدامی شوداطلاق شده.اصولا«شیاطین»برنامه های خودرابامخفی کاری می آمیزند وچنان درگوش جان انسان می دمندکه انسان باورمی کند،فکر،فکرخوداوست واز درون جانش جوشیده وهمین باعث اغواوگمراهی می شود.کارشیطان،تزیین است ومخفی کردن باطل درلعابی ازحق،ودروغ درپوسته ای ازراست،وگناه درلباس عبادت وگمراهی درپوشش هدایت.هم خودشان مخفی هستندوهم برنامه هایشان پنهان است واین هشداری است به همه رهروان حق،که منتظر نباشید شیطان را درچهره وقیافه اصلی ببینید یا برنامه هایشان را درشکل انحرافی مشاهده کنید کار خناسان حقه،دروغ،نیرنگ،ریاکاری وظاهرسازی ومخفی کردن حق است.این وسواسان خناس تنها درمیان یک گروه وجماعت ویک لباس خاص نیستند درمیان جن وانس پراکنده اند ودرهر جماعت و جمعیتی پیدا می شوندبایدازخودت مراقبت کنی وازشر همه آنهابه خداپناه ببری.پیامبرکه صاحب عصمت است. این دستورالعمل برای من وتوست.ما باید حواسمان جمع باشد.دوستان ناباب، هم نشین های منحرف، پیشوایان گمراه و ظالم،کارگزاران جبار،نویسندگان وگویندگان فاسد وبه ظاهر غریب، وسایل ارتباط جمعی وسوسه گر، بایدمراقب همه چیزوهمه کس بودوبه خداپناه بردانسان مومن،متدین درهمه ابعادزندگی فردی واجتماعی ومواضع سیاسی واعتقادی بامحاسبه خوبی ها وبدی ها ودرک دقیق آسیب ها وتهدیدات نسبت به آینده خودش،خانواده اش،جامعه اش،کشورش،راه پیشرفت را هموار کند.ما انسانها درحال آزمون وآزمایشیم،صادقانه خود را محک بزنیم.آیا پای دین ایستادیم.پای مکتب ایستادیم.درمقابل دشمن درونی وبیرونی استقامت می کنیم یاسرتعظیم فرود میآوریم.ایام دعا ونیایش به ما بهره ای داده است،توانستیم سودی بگیریم،توانستیم خود را مجهزکنیم همانطورکه پیامبران به سلاح دعامجهزبودند.یاخودمان رافریب می دهیم.ازمسجدکه بیرون رفتیم باید انسانی غیرازآن باشیم که موقع ورود بودیم.فرصت ها را مغتنم بشماریم وازخداوند تغییردراحوال را طلب کنیم،اودستان بنده ضعیف خود راخالی برنمی گرداند.

خطبه دوم: نفس خویش وشمابندگان خوب خدابه تقوای الهی درجمیع جهات فرامی خوانم.این نفس سرکش هرگزتمایلی به هدایت واصلاح ازخودنشان نمی دهد. توبه می کنی،استغفارمی کنی،بازهم نگاه می کنی برگشتی سرخونه اول. امیرالمومنین(ع)می فرماید:«کیف یصلح غیره من لایصلح نفسه» کسی که خودش رااصلاح نمی کند،چگونه دیگری رااصلاح می کند.انسان ضعیف النفس نمی تواند دیگران رااصلاح کند.ملت مادرآستانه یک آزمون سیاسی بزرگ است انتخابات پیش روآزمونی دشواراست.دوست ودشمن به آن چشم دوخته اند. ملت ایران باید برگ زرین دیگری رابه افتخارات خودبیفزاید. تهدیدات وآسیب های احتمالی رابایدموردتوجه قرارداد. درمیان همه کسانی که صلاحیت آنها به تایید می رسد باید افراد خدوم راپیداکردخدمت خالصانه وبی منت به خلق خدا.تشنه قدرت خدمتگذار نمی تواند باشدرهبرفرزانه انقلاب فرمودند:«مردم بایدآدمهایی راانتخاب کنند که وقتی رفت ودرآن مسند نشست،حالا آن مسندهرچه باشد،چه مسندعضویت درمجلس خبرگان باشدیادرمجلس شورای اسلامی باشد یا ریاست جمهوری باشدخودش راسپربلای مشکلات کشورقراردهد،فانی درخدمات ومصالح ومنافع عمومی مردم باشد،کشوررابه دشمن نفروشد،مصالح کشوررابرای رودربایستی بااین وآن زیرپا نگذارد،بایداین راانتخاب کنند این میشودیک انتخاب خوب» گذشته این کشوردرس است برای آیندگان،تاریخ این کشورعبرت است برای همه ما. پس ازجنگ جهانی دوم قراردادهای سنگین رافراموش نکرده ایم که حاکمان وقت به کشوروملت ما تحمیل کردند، همینطور مبارزات وجان فشانی غیرتمندانه جوانان این مرزوبوم را یا خوانده ایم یادیده ایم. حاکم علاوه برخدمت به ملت درمقابل زیاده خواهی مستکبران بایدچون کوه استوارباشد.ترس وخوف برای حاکم اسلامی معنی ندارد،دشمن مستکبرباید ازدرایت وسیاست وتدبراوبلرزد،هیمنه وقدرت یک ملت رشید دررفتاروگفتارحاکم اسلامی باید نمایان باشد.انقلاب اسلامی ما وعزم ولی فقیه امروز چنان است که هیچ مستکبری بخوداجازه نمی دهدبه این ملت بزرگ قصدتعرض کند.لذاآنهادرحال توطئه اندتا از درون درمیان ملت شکاف ایجادکنندچون ازوحدت مردم ما ضربه ها خورده اند. یکپارچگی، حضور حماسی مردم آنهارانگران کرده،امنیت حاکم برایران اسلامی واین سرزمین خاری درچشم آنهاست مستکبران عالم نسبت به نسل جوان ما که سرمایه کشورندچشم طمع دوخته انداستعدادهای متراکم جوانان متدین وانقلابی که بانشاط وسرزنده وبه دورازسستی وخستگی پای انقلاب وکشورشان ایستاده اند ودرجهت تعالی آن قدم برمیدارندبرای آنها زجرآوراست.درشرایط تحریم جوان ایرانی موشک تولید می کند.این خود باوری نسل جوان آنها را برآن داشته سد حرکت رو به تزاید وفعالیت های خلاقانه ما شوند،باتحریم با کرسی های تحلیل سیاسی،دروغ پراکنی درفضای مجازی می خواهندبین حکومت ونسل جوان شکاف ایجادکننداما کور خوانده اند.جوان های ما،حرکتشان انقلابی است، کارشان جهادی است. درصحنه حضورفعال دارند،امامسئولین خوب است توجه بیشتری داشته باشند آنها را درمدیریت های کلان بکاربگیرند،به آنهااعتمادکننددرتولیددراشتغال«تجربه نشان داده است هرگاه جهادی عمل کردیم توفیقات بیشتری داشته ایم»این سخن مقام معظم رهبری است. امروزجامعه به مدیرانی متدین، انقلابی وکارآمد وبانشاط نیازجدی دارد.اما شرط تحقق این سخن این است که جوان نیز ازتجربیات پیران سرزمین خود به دوراز هوی وهوس و مجذوب شدن به مال دنیا بهره برگیرد مردم ما تشنه اجرای عدالت اندوجوان باخودسازی وتربیت دینی بایدقولا وفعلادرمسیر امیرالمومنین علی بن ابیطالب گام برداردتابتواند بگویدشیعه امیرالمومنین است وتبعیت ازولایت راعملا اثبات کند. 

ارتباط با امام جمعه