پنج شنبه 1396/5/26 - 20 : 6
مشخصات امام جمعه
عباسعلی سلطان زاده
عباسعلی سلطان زاده
شلمزار (كيار)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/22
اخبار
ارتباط با امام جمعه