پنج شنبه 1396/7/27 - 25 : 14
مشخصات امام جمعه
عباسعلی سلطان زاده
عباسعلی سلطان زاده
شلمزار (كيار)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/27
خطبه های نماز جمعه شلمزار27 مردادمااه 96
اخبار
ارتباط با امام جمعه