شنبه 1396/9/25 - 0 : 5
مشخصات امام جمعه
عباسعلی سلطان زاده
عباسعلی سلطان زاده
زاويه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/27
خطبه های نماز جمعه شلمزار27 مردادمااه 96
اخبار
ارتباط با امام جمعه