پنج شنبه 1396/7/27 - 31 : 14
مشخصات امام جمعه
موسی سلمانپور
موسی سلمانپور
ائمه جمعه سابق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/1
برجام سندمحکم ازبدعهدیها وبی اعتمادی به آمریکااست
خطبه های نمازجمعه اردل به امامت حجه السلام سلمان پورامام جمعه اردل تاریخ1/10/95 خطبه اول: حجه السلام سلمان پور:ضمن دعوت به رعایت تقوی به موضوع حقوق والین پرداختندونقش پدرومادرومعلم درتربیت فرزندان ودانش آموزان تاکیدداشته وازمعلمانی که دغدغه تربیت فرزندان ودانش آموزان رادارندتقدیروتشکرکرد وآثاروبرکات دعارا1-جلوکیری ازنزول بلا2-فراوانی ونزول برکات ونعمت های الهی3-جلوکیری ازارتکاب به کناه برشمردند خطبه دوم: امام جمعه اردل:برجام سندمحکم ازبدعهدیها وبی اعتمادی به آمریکااست ونبایدخیانتهای آمریکابه مملکت ایران فراموش شود. . ایشان:حادثه تلخ وناگوارآتش سوزی ساختمان پلاسکوتهران رابسیارناگواردانسته وبرای کسانی که جان خودراازدست دادندعلودرجات وبرای بازماندکان صبرراازدرگاه خداوندمتعال طلب نمودند. امام جمعه اردل:دهه مبارک فجرراتبریک گفته وعموم جوانان رابه مطالعه روندپیروزی انقلاب اسلامی وعملکردوآثارپربرکت انقلاب اسلامی توصیه وتشویق نمودند. ایشان:به والدین احساس مسئولیت بخشی رابه فرزندان یادآوری نموده وتوصیه نمودندبه والین به حضورفرزندان خوددرنمازجمعه وجماعنت وادعیه وحضوردربرنامه های معنوی شدند.
ارتباط با امام جمعه