دوشنبه 1396/9/27 - 16 : 16
مشخصات امام جمعه
یدا... رحمانی
یدا... رحمانی
بلداجي
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/6/3
ارتباط با امام جمعه