چهارشنبه 1396/6/1 - 53 : 2
مشخصات امام جمعه
یدا... رحمانی
یدا... رحمانی
بلداجي
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/27
ارتباط با امام جمعه