دوشنبه 1396/4/5 - 48 : 16
مشخصات امام جمعه
یدا... رحمانی
یدا... رحمانی
بلداجي
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/2
ارتباط با امام جمعه