جمعه 1395/11/1 - 23 : 13
مشخصات امام جمعه
یدا... رحمانی
یدا... رحمانی
بلداجي
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/10/24
ارتباط با امام جمعه