شنبه 1396/7/29 - 52 : 4
مشخصات امام جمعه
یدا... رحمانی
یدا... رحمانی
بلداجي
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/6/3
ارتباط با امام جمعه