يکشنبه 1395/12/8 - 7 : 9
مشخصات امام جمعه
یدا... رحمانی
یدا... رحمانی
بلداجي
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/22
ارتباط با امام جمعه