يکشنبه 1396/8/28 - 38 : 2
مشخصات امام جمعه
یداله نصیری
یداله نصیری
سفيد دشت
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/14
آمریکا حامی اصلی تروریست است
ایشان ضمناشاره به حادثه تروریستی در آمریکا گفتند این کشور حامی اصلی تروریست در منطقه است
ارتباط با امام جمعه