شنبه 1395/11/2 - 10 : 23
مشخصات امام جمعه
یداله نصیری
یداله نصیری
سفيد دشت
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/10/24
ارتباط با امام جمعه