يکشنبه 1396/1/6 - 45 : 13
مشخصات امام جمعه
یداله نصیری
یداله نصیری
سفيد دشت
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/29
ارتباط با امام جمعه