چهارشنبه 1395/12/4 - 51 : 9
مشخصات امام جمعه
یداله نصیری
یداله نصیری
سفيد دشت
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/29
ارتباط با امام جمعه