شنبه 1396/5/28 - 23 : 19
مشخصات امام جمعه
مهدی خدابنده
مهدی خدابنده
شهر كيان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/27
دانش همه مردم را در چهار جمله یافتم

بسمه تعالی

عن سفیان بن عیینه قال سمعت اباعبدالله (علیه السلام): قال: وجدت علم الناس کلهم فی اربع اولها آن تعرف ربک و الثانی آن تعرف ما صنع بک و الثالث آن تعرف ما اراد منک و الرابع آن تعرف ما یخرجک من دینک

سفیان بن عیینه گوید: شنیدم امام صادق (علیه السلام) فرمود: دانش همه مردم را در چهار جمله یافتم: اولش اینکه پروردگارت را بشناسی دوم اینکه چگونگی آفرینش خود را بشناسی سوم اینکه به وظایف خود آشنا شوی چهارم اینکه عوامل انحراف از دین را بشناسی.

الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا سورة الفرقان 45

جمعى مى گويند اين سايه كشيده و گسترده همان سايه اى است كه بعد از طلوع فجر و قبل از طلوع آفتاب بر زمين حكمفرما است و لذتبخش ترين سايه ها و ساعات هـمـان اسـت ، ايـن نـور كم رنگ و سايه گستر، از لحظه طلوع فجر شروع مى شود و به هنگام طلوع آفتاب روشنائى جايگزين آن مى گردد.
بـعـضى ديگر گفته اند منظور تمام سايه شب است كه از لحظه غروب شروع مى شود و به لحظه طلوع آفتاب منتهى مى گردد، زيرا مى دانيم شب در حقيقت سايه نيمكره زمين است كـه در بـرابـر آفـتـاب قـرار گـرفـتـه ، سـايـه اى اسـت مـخـروطـى كـه در طـرف مقابل در فضا گسترده مى شود و اين سايه مخروطى دائما در حركت است و با طلوع آفتاب در يـك مـنـطـقـه پـايـان مـى گـيـرد و در مـنـطـقـه ديـگـر تشكيل مى شود.
بـعـضـى نـيـز گفته اند منظور سايه اى است كه بعد از ظهر براى اجسام پيدا مى شود و تدريجا كشيده تر و گسترده تر مى گردد.

بـه دنـبـال آن مـى فـرمـايـد سـپـس خـورشـيـد را بـر وجـود ايـن سـايـه گـسـتـرده دليل قرار داديم (ثم جعلنا الشمس عليه دليلا).
اشـاره بـه ايـنـكـه اگر آفتاب نبود مفهوم سايه روشن نمى شد، اصولا سايه از پرتو آفـتـاب بـه وجـود مـى آيـد، زيـرا سايه معمولا به تاريكى كم رنگى گفته مى شود كه بـراى اشـيـاء پـيـدا مـى شـود و ايـن در صـورتـى اسـت كـه نـور بـه جـسـمـى كـه قابل عبور از آن نباشد بتابد و در طرف مقابل سايه آشكار شود، بنابراين نه فقط طبق قانون تعرف الاشياء باضدادها سايه را با نور بايد تشخيص داد بلكه وجود آن نيز از بركت نور است .
بعد مى فرمايد: سپس ما آن را آهسته جمع مى كنيم (ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا)
مى دانيم هنگامى كه خورشيد طلوع مى كند تدريجا سايه ها برچيده مى شود تا به هنگام ظـهـر كـه در بعضى از مناطق سايه به كلى معدوم مى شود، زيرا آفتاب درست بالاى سر هـر مـوجـودى قـرار مـى گـيـرد و در ديـگـر مـنـاطـق بـه حـداقـل خـود مـى رسـد، و بـه ايـن ترتيب سايه ها نه يكدفعه ظاهر مى گردند، و نه يك دفـعـه بـرچـيـده مـى شـونـد، و ايـن خـود يـكى از حكمتهاى پروردگار است ، چرا كه اگر انـتقال از نور به ظلمت و بالعكس ناگهانى صورت مى گرفت براى همه موجودات زيان آور بود اما اين نظام تدريجى در اين حالت انتقالى چنان است كه بيشترين فائده را براى موجودات دارد بى آنكه ضررى داشته باشد.
تـعـبـير به يسيرا اشاره به جمع شدن تدريجى سايه است ، و يا اشاره به اينكه نظام ويژه نور و ظلمت در برابر قدرت پروردگار چيز ساده و آسانى است ، و كلمه الينا نيز تاكيد بر همين قدرت الهى است .
بـه هـر حـال جـاى تـرديد نيست همانگونه كه انسان در زندگى خود نياز به تابش نور دارد بـراى تـعـديـل و جـلوگـيرى از زمانهاى شدت نور، نياز به سايه دارد، تابش نور يكنواخت زندگى را مختل مى كند، همانگونه كه سايه يكنواخت و ساكن ، مرگبار است .
در صـورت اول هـمـه مـوجـودات زنـده مى سوزند و در صورت دوم همه منجمد مى شوند اين نظام متناوب نور و سايه است كه زندگى را براى انسان ممكن و گوارا ساخته .
لذا آيـات ديـگـر قـرآن وجـود شب و روز را به دنبال يكديگر از نعمتهاى بزرگ الهى مى شـمـرد، در يـكـجـا مـى فـرمـايـد: قـل ا رأ يـتـم ان جـعـل الله عـليـكـم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله ياتيكم بضياء ا فلا تسمعون : بگواگـر خداوند شب را براى شما جاويدان تا روز قيامت قرار مى داد كدام معبود غير الله بود كه شعاعى از نور براى شما بياورد آيا نمى شنويد (قصص - )71.
و بـلافـاصله مى افزايد: قل اراءيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غـيـر الله يـاتـيـكـم بـليل تسكنون فيه ا فلا تبصرون : بگو هر گاه خداوند روز را جاويدان تا روز قيامت قرار مى داد كدام معبود غير الله بود كه براى شما شبى آورد كه در آن آرام بگيريد، آيا نمى بينيد؟ (قصص 72).
و بـه دنـبـال ايـن سـخن نتيجه گيرى مى كند كه اين از رحمت خدا است كه براى شما شب و روز قـرار داد كـه هـم در آن بـيـارامـيـد و بـيـاسـائيـد و هـم از فـضـل او بـراى تـحـصـيـل مـعـاش اسـتـفـاده كـنـيـد شـايـد شـكـرگزارى نمائيد و من رحمته جـعـل لكـم الليـل و النـهار لتسكنوا فيه و لتبتغوا من فضله و لعلكم تشكرون (قصص 73)
و بـه هـمـيـن دليـل قـرآن يـكـى از نـعـمـتـهـاى بـهـشـتـى را ظـل مـمـدود (سـايـه گـسـتـرده ) مـى شـمـرد كـه نه نور خيره كننده و خستگى آور است و نه تاريكى وحشت آفرين .
بـعد از ذكر نعمت سايه ها، به شرح دو نعمت ديگر كه كاملا متناسب با آن است پرداخته و گـوشـه ديـگـرى از اسـرار نـظـام هستى را كه بيانگر وجود خدا است روشن مى سازد، مى فـرمـايـد او كـسـى اسـت كـه شـب را بـراى شـمـا لبـاس قـرار داد (و هـو الذى جعل لكم الليل لباسا.
چـه تـعـبير زيبا و جالبى شب را لباس قرار داد... اين پرده ظلمانى نه تنها انسانها كه تـمام موجودات روى زمين را در خود مستور مى سازد و آنها را همچون لباس ، محفوظ مى دارد و همچون پوششى كه انسان به هنگام خواب براى ايجاد تاريكى و استراحت از آن استفاده مى كند، او را در برمى گيرد.


در پايان آيه به نعمت روز اشاره كرده ، مى فرمايد: و خداوند روز را مايه حركت و حيات قرار داد (و جعل النهار نشورا.
واژه نـشـور در اصـل از نـشـر بـه مـعـنـى گـسـتـردن ، در مـقـابـل پـيـچـيـدن اسـت ايـن تـعـبير ممكن است اشاره به گسترش روح به هنگام بيدارى در سـراسـر بـدن بـاشـد كـه بـى شـباهت به زنده شدن بعد از مرگ نيست ، و يا اشاره به گسترش انسانها در صحنه اجتماع و حركت براى كارهاى مختلف زندگى در روى زمين .
 

 

خطبه دوم:

از امام صلی الله علیه واله نقل شده که فرمود: دو چیز مال و سرمایه را زیاد می کند:

1 ) صله رحم؛                       2 ) خوش رفتاری با همسایگان

حجه الاسلام خدابنده گفتند:از نشانه‏هاى هوشمندى و همه‏جانبه‏نگرى ملت، رصد شرايط و اوضاع ودرك و فهم درست از فرصتها و تهديدات و بسترها و مولفه‏هاى قوت و ضعف ، به عنوان گام نخست در سرزندگى و پيشرفت جامعه و ملت انقلابى و مقتدر به‏شمار مى‏رود . استفاده بهينه از فرصتها و مقابله حساب‏شده و درست با تهديدات و تقويت نكات قوت و زدودن ضعفها و آفتها و آسيبهاى گوناگون، مسير حركت رو به رشد و پيشرفت كشور را براى توده مردم هموارتر مى‏سازد.

در حالی که دشمنان و بدخواهان در تدارك و ايجاد چالشهايى بر سر راه پيشرفت ملت بزرگ ایران مى‏باشند. غفلت از زمينه‏هاى رشد و پيشرفت و استعدادها و توانمنديهاى درونى كشور به مصلحت نیست و نه توهم انگاشتن دشمنى دشمنان كه هر دو، واقعيتهايى هستند كه با تعامل و تفاهم توأم با انسجام و اتحاد ملى مى‏تواند جاودانگى و سربلندى ملت و كشور را تضمين نمايد.

اصلى‏ترين سرمايه داخلى ملت و كشور ما، اعتماد ملى و انسجام و يكپارچگى مردم حول محور آرمانهاى امام خمينى(ره) و شهيدان پرافتخار و منويات و هدايتهاى امام خامنه‏اى(مدظله‏العالى) است و لذا مشكل و يا نگرانى اصلى نيز خدشه‏دار شدن و يا تضعيف اين پشتوانه و سرمايه ارزشمند است، چيزى كه تاكنون عامل اساسى در عزت و اقتدار و سربلندى ايران اسلامى بوده است و لذا بايد همه مردم و مسؤولان با هر سليقه و گرايشى در مراقبت از آن همت گمارده كه در اين صورت هيچ‏گونه توطئه و فتنه‏اى توان مقابله با مردم ايران را نخواهد داشت.

ایشان با تجلیل از مدافعن حرم وشهید حججی گفتند:در قاموس شهادت، واژه وحشت نيست. اسلام به اين شهيدان و شهيدپروران افتخار مى‏كند .آنچه غرورانگيز و افتخارآفرين است، روحيه بزرگ و قلوب سرشار از ايمان و اخلاص و روح شهادت‏طلبى حججی ها است كه سربازان حقيقى ولى‏الله الاعظم ارواحنا فداه هستندوبا بدنی بی سر، سرداری را ترجمه می کنند.

گروه ترويستى داعش درروزهاى اخيرمرتكب جنايتى فجيع و غيرانسانى شد كه در هيچ قاعده و قانون اسلامى و حتى انسانى نمى‏گنجد.

اما خون پاك، اخلاصشهدای حرم و مظلوميت اين شهيد بزرگوار باعث ايجاد موجى از غرور، شجاعت، ايستادگى، مقاومت و افتخار به‏وجود دلاورمردانى از اين مرز و بوم شد. به‏طورى كه دنيا همچنان

شاهد است كه ايران اسلامى در راه شريعت، اعتلاى انسانيت و براى نجات دين مبين اسلام چنين قربانيان ارزشمندى را تقديم مى‏كند.اين نوع جنايت‏ها كه تاكنون هزاران مورد آن به همين شكل در عراق و سوريه بر ضد امت مسلمان اعم از شيعه و سنى و حتى ساير اقوام واديان به وقوع پيوسته تنها نتيجه‏اى كه در بر خواهد داشت، اتحاد و آگاهى بيشتر جهانيان نسبت به هويت و خباثت اين خوارج زمان است. مردم دلاور و امت حزب‏الله مطمئن باشند كه فرزندان دليرشان انتقام اين اقدام ددمنشانه را با تصميمى قاطعانه كه همانا ريشه‏كن كردن شجره خبيثه وهابيت و تروريسم از جهان اسلام است، خواهند گرفت.

دولت از ظرفيّت واستعداد سرشار جوانان این ملت بهره‏بردارى كندو با تكيه  بر كار جهادى، با حمايت مردمى، با انبوه سرمايه‏هاى مادّى و معنوى كه امروز در اختيار ما است، مى‏تواند كشور را پيش ببرد و از سه جهت‏گيرى توصيه مقام معظم رهبری،درپرداختن به مشكلات مردم‏،تعامل گسترده با دنيا،صلابت در برابر سلطه‏طلب‏ دولتی در طراز انقلاب اسلامی ایجاد نماید.

خطیب جمعه شهرکیان با اشاره به کودتای آمریکایی 28مرداد گفتند:حكومت مصدق كه به‏وسيله آمريكائى‏ها سرنگون شد، هيچگونه خصومتى با آمريكائى‏ها نداشت. او در مقابله با انگليسى‏ها ايستاده بود و به آمريكائى‏ها اعتماد كرده بود؛ اميدوار بود كه آمريكائى‏ها به او كمك كنند؛ با آن‏ها روابط دوستانه‏اى داشت، به آن‏ها اظهار علاقه مى‏كرد، شايد اظهار كوچكى مى‏كرد. آمريكائى‏ها اين‏كار را سرنگون كردند. منافع استكبارى اقتضاء كرد، آمريكائى‏ها با انگليسها همدست شدند.و کودتای آمریکایی 28مرداد بر مردم ایران تحمیل کردند.

ایشان با اشاره به جایگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام‏ گفتند: نگاه رهبری نظام  فراجناحى ،با حفظ انقلابى بودن و اعتقاد به اصل اسلام و نظام اسلامى و انقلاب اسلامى در اين انتخاب كاملا مشهود است.

استفاده از تجربيات و افراد با سابقه‏اى كه براى كشور طرح و ايده و انديشه دارند و در مناصب مختلف اجرايى و قضايى و تقنينى خدمات ارزنده‏اى به كشور داشته‏اند.هدف گذاری در مسیر اتحاد ملت ایران است.

 

ایشان ازطرح اقدام متقابل مجلس که در گام اول لازم و ضرورى بود تشکر کردند. اما انتظار مردم ازدولت و مجلس تصویب مجموعه بسته‏هاى متنوع ديگرى نيز در حوزه‏هاى ديگر براى مقابله با طرح آمريكا است.تا پاسخ زياده‏خواهى‏ آمريكا بصورت جامع، صريح و قاطع داده شود. ملت ايران انتظار دارد نمايندگان آن‏ها در مجلس، گام‏هاى بعدى مقابله با رفتارهاى ماجراجويانه و تروريستى آمريكا را انقلابى‏تر و دندان‏شكن‏تر بدهند تا نمايندگانى در شأن ملت ايران باشند.

حجه الاسلام خدابنده گفتند: امسال در شرايطى به استقبال هفته دولت مى‏رويم كه وزراى حجت‏الاسلام حسن روحانى از مجلس راى اعتماد گرفته و كار خود را در زمانى آغاز مى‏كنند كه قرين و آميخته از ياد اين دو شهيد است. فلذا ضرورى است وزراى دولت دوازدهم در رفتار دولتى، الگوهاى‏ بى‏بديل فوق را مدنظر قرار داده و واقعا در عمل ياد شهيدان رجايى و باهنر را گرامى بدارند.

هفته دولت يادآور فضايل بزرگ انسانى الهى شهيدان رجايى و باهنر است. نام رجايى و باهنر يادآور فضايل فراموش‏شده تلاش، پايدارى، تحمل سختى‏ها، ساده‏زيستى، مسؤوليت‏پذيرى در لحظات بحرانى، ولايت‏مدارى، دورى از تجمل‏گرايى، عمل به‏جاى حرافى و گفتاردرمانى، توجه به دردهاى جامعه و صدها ويژگى انسانى و اسلامى ديگر است. رجايى و باهنر نشان دادند كه مى‏توان در عالى‏ترين مقام رسمى دولت بود، اما محرومان و پابرهنگان را كه حاميان اصلى دين و نظامند فراموش نكرد.

امروز حقوق بشر زیر پا رفته در یمن  انسانیت خفته را بیدار کند داعیه داران حقوق بشر.۷۱۲ مسجدرا ویران کردند، بيشتر از ۷۶۳ مدرسه، ۲۲۳ مكان توريستى، ۱۱۳ دانشگاه با موشك زدند، بيشتر از ۵۰۰ تريلى غذا كه براى روستاها و جاهاى ديگر غذا مى‏آورند در بين راه آن‏ها را زدند، الان بيشتر از ۱۵ فرودگاه، ۱۴ بندر، ۳۰۷ مخزن آب را زدند حتى به آب هم رحم نكردند، ۲۷۰ بيمارستان، بيشتر از ۴۰۰ و خرده‏‏اى هزار خانه را نابود كردند و زدند، در بيش از دو سال اينطور دارند نابود مى‏‏كنند. آمار رسمى الان بالاتر از ۲۳ هزار شهيد و زخمى است. بيشتر هم كودك هستند، نزديك ۲۵۰۰ كودك شهيد شدند، كودك كه يك انسان معصومى است آن‏ها را كشتند، علاوه بر اين‏كه دارند مردم يمن را مى‏كشند الان دارند وبا را در آن‏جا منتشر مى‏كنند، الان در ۱۵ استان يمن وبا را منتشر كردند، بيشتر از ۵۱ هزار نفر در يمن دچار بيمارى وبا شدند نزديك ۵۰۰ شهيد به‏خاطر وبا در همين يك ماه اتفاق افتاده است.

«العامل بالظلم و المعين له و الراضى به شركاء»

حجه الاسلام خدابنده با تسلیت شهادت حضرت امام محمدتقى(ع) گفتند:امام جواد به‏عنوان پاسدار حريم وحى از تفسيرهاى نابه‏جا و غيرعقلانى آيات قرآن جلوگيرى كرده و علما و دانشمندان را به‏سوى فهم صحيح آيات راهنمايى مى‏كرد.امام را همه مسلمانان، عالمى بزرگ مى‏دانستند. ايشان انسانى بردبار، نيكو سخن، عابد و بسيار باهوش بود. حديثهاى بسيارى از آن امام، در كتابهاى حديث، ازجمله عيون اخبار الرضا، تحف العقول، مناقب و بحارالانوار نقل شده است.

در قرآن كريم در آيه ۵ سوره شمس «و الارض و ما طحيها» و«دحيها» به دحوالارض اشاره شده است. بنا به بعضى روايات، اين روز، روز قيام امام زمان(عج) اعلام شده است.

روز پهن شدن و گسترده شدن زمين كه براساس روايات در اين روز، زمين از نقطه‏اى كه كعبه در آن واقع شده است، از آب بيرون آمده و شروع به گسترده شدن و پهن شدن كرده تا به شكل امروزى درآمده است.

براساس آيه قرآن «ان اول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا و هدى للعالمين»(آل عمران: ۹۶)؛ «همانا اولين خانه‏اى كه براى مردم ساخته شده در همين مكه وكعبه بنا نهاده شده تا باعث هدايت عالميان شود» كه آيه ثابت مى‏كند اولين نقطه‏اى كه براى مردم قرار داده شده، همين كعبه قبله مسلمانان است.

اين آيات ثابت مى‏كند زمين ابتدا به شكل امروزى نبوده و خشكى نداشته و قابل سكونت نبوده است، اما بعدا از همان نقطه كعبه شروع به پهن شدن و گسترده شدن كرده، تا اين‏كه قابل سكونت براى انسان شده است.

از مجموع اين آيات به‏خوبى درمى‏يابيم خداى متعال زمين را براى بندگى رام و مسخر انسان قرار داده و اين بندگى جداى از بعد فردى كه در اطاعت دستورات الهى و گناه و نافرمانى نكردن نمايان مى‏شود، در سطح كلان در حاكميت بندگان خدا در روى زمين به بهترين و شايسته‏ترين شكل محقق مى‏گردد.

محورهاى مهم دعاى دحوالارض‏

اين دعا در عين اختصار، مضامين عميقى را در بر گرفته كه در دو محور اصلى قابل تفكيك است:

الف) محور بندگى در زمين از بعد فردى‏

در اين محور كه نيمى از دعا را به خود اختصاص داده، شخص متوجه اين حقيقت مى‏شود كه خداى متعال زمين را در راستاى بندگى، رام و تسخير انسان نموده و بر اين اساس بايد از خدا مدد خواست تا در مسير بندگى حركت و از گناهان توبه نمود و از خدا خواست كه اوليائش را دستگير ما قرار دهد و بعد از مرگ كه در زير خاك و داخل زمين مدفون مى‏شويم نيز ما را به لطف و رحمتش ياد كند.

ب) محور زندگى اجتماعى انسان در روى زمين‏

اين محور برخلاف محور قبل كه به بعد فردى و عبادى مربوط مى‏شد، كاملا به بعد اجتماعى، سياسى و حكومتى زندگى بشر بر روى زمين التفات مى‏كند و در واقع خواست خدا را كه حاكميت بندگان در مسير بندگى در روى زمين است، مطرح مى‏نمايد.

در اين‏زمينه از يك‏سو به ما مى‏آموزد كه از خدا نابودى حاكمان ظالم و غاصب را با شديدترين لحنها از خدا درخواست كنيم: اللَّهُمَ وَ الْعَنْ جَبَابِرَةَ الْأَوَّلِينَ وَ الآخِرِينَ وَ بِحُقُوقِ أَوْلِيَائِكَ الْمُسْتَأْثِرِينَ اللَّهُمَ وَ اقْصِمْ دَعَائِمَهُمْ وَ أَهْلِكْ أَشْيَاعَهُمْ وَ عَامِلَهُمْ وَ عَجِّلْ مَهَالِكَهُمْ وَ اسْلُبْهُمْ مَمَالِكَهُمْ وَ ضَيِّقْ عَلَيْهِمْ مَسَالِكَهُمْ وَ الْعَنْ مُسَاهِمَهُمْ وَ مُشَارِكَهُمْ اللَّهُمَ وَ عَجِّلْ فَرَجَ أَوْلِيَائِكَ وَ ارْدُدْ عَلَيْهِمْ مَظَالِمَهُمْ‏؛

و از سوى ديگر ظهور امام زمان و برقرارى حكومت فراگير عادلانه‏اش را از خداوند طلب كنيم: وَ أَظْهِرْ بِالْحَقِ قَائِمَهُمْ وَ اجْعَلْهُ لِدِينِكَ مُنْتَصِرا وَ بِأَمْرِكَ فِى أَعْدَائِكَ مُؤْتَمِرا اللَّهُمَ احْفُفْهُ بِمَلائِكَةِ النَّصْرِ وَ بِمَا أَلْقَيْتَ إِلَيْهِ مِنَ الاَْمْرِ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ مُنْتَقِما لَكَ حَتَّى تَرْضَى وَ يَعُودَ دِينُكَ بِهِ وَ عَلَى يَدَيْهِ جَدِيدا غَضّا وَ يَمْحَضَ الْحَقَ مَحْضا وَ يَرْفِضَ الْبَاطِلَ رَفْضا اللَّهُمَ صَلِ عَلَيْهِ وَ عَلَى جَمِيعِ آبَائِهِ وَ اجْعَلْنَا مِنْ صَحْبِهِ وَ أُسْرَتِهِ وَ ابْعَثْنَا فِى كَرَّتِهِ حَتَّى نَكُونَ فِى زَمَانِهِ مِنْ أَعْوَانِهِ اللَّهُمَ أَدْرِكْ بِنَا قِيَامَهُ وَ أَشْهِدْنَا أَيَّامَهُ وَ صَلِ عَلَيْهِ وَ ارْدُدْ إِلَيْنَا سَلامَهُ وَ السَّلامُ عَلَيْهِ وَ رَحْمَةُ الله وَ بَرَكَاتُهُ.

اينجاست كه بعد سياسى اين روز آشكار شده و علت اصرار به اهتمام در بزرگداشت آن آشكار مى‏شود و روشن‏ می‏گردد چرا روزه و عبادت شب و روز بيست و پنج ذيقعده اين مقدار با فضيلت عنوان شده است.

در حقيقت اين بعد كلان سياسى و حكومتى اين روز و اين دعا متاسفانه مورد غفلت واقع شده است. بى‏مورد نيست كه بنا به بعضى روايات اين روز، روز قيام امام زمان(عج) اعلام شده است.

 

 

ایشان با اشاره به آتش‏سوزى مسجدالاقصى به دست صهيونيست‏ها به عنوان روز جهانى مسجدگفتند:

مسجد بايد روحيه استكبارستيزى به‏خصوص عليه آمريكا و اسرائيل و تعصب اسلامى ايرانى و روحيه انقلابى را در نمازگزاران تقويت نمايد و رشد دهد.

مسجد مهم‏ترين پايگاه سياسى و مركز ثقل تحولات بوده و هست. مسجد بايد محل پرورش مديران لايق و شايسته براى مسؤوليت‏هاى اجرايى نظام باشد.

۳۱ مرداد روز تأسيس وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران است كه به‏عنوان روز صنعت دفاعى ناميده شده است. اين روز را مى‏توان نماد اعتماد به نفس و پيشرفت ملت ايران در عرصه اقتدار دفاعى و تحريم‏شكنى دانست .

صنعت دفاعى كشور به‏عنوان نماد خودباورى و اعتماد به نفس ملى يكى از اركان مهم صيانت از تماميت ارضى و استقلال كشور مى‏باشد كه با حضور غيورمردان عرصه صنعت در وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح موجبات رفع نيازمندى‏هاى دفاعى كشور را فراهم آورده است.

و از اين‏رو بايد به همه مجاهدان اين عرصه كه باعث پيشرفت صنايع دفاعى كشور شدند، تبريك گفت.

 

لازمه امنیت، «نقشه راه» طرح مشاركت مردم در توسعه نظم و امنيت عمومى با محوریت نيروى انتظامى است که امنیت واقعی را رقم می زند.از آنجا که امنیت واقعی به دست مردم ایجاد می شود .توجه به این جایگه باید در قانون مورد توجه واقع  شود.

 

1 ذی‏الحجه یاد آور سالروز ازدواج حضرت على(ع) و حضرت زهرا (س) در سال(2 ه.ق)است . که تفسیر مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقیان ِرا به دست خدا وپیامبر تحقق بخشید.

 

 

ارتباط با امام جمعه