شنبه 1396/4/3 - 4 : 10
مشخصات امام جمعه
حسین جمالی زاده
حسین جمالی زاده
فارسان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/3/19
با توجه به اظهار نظر صریح منطقی مقام معظم رهبری در مورد سند 2030، مسئولین مربوطه شرعا و قانونا موظفند با پرهیز از هرگونه توجیه کردنی، باب آن را برای همیشه ببندند

با توجه به اظهار نظر صریح منطقی مقام معظم رهبری در مورد سند 2030، مسئولین مربوطه شرعا و قانونا موظفند با پرهیز از هرگونه توجیه کردنی، باب آن را برای همیشه ببندند

اخبار
ارتباط با امام جمعه