يکشنبه 1396/2/10 - 52 : 5
مشخصات امام جمعه
حسین جمالی زاده
حسین جمالی زاده
فارسان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/29
امام جمعه فارسان: حضور با شکوه مردم در صحنه های مختلف نظام،، مسئولیت تمامی مسئولان کشور را در رده ها و قوای مختلف جهت برآورده کردن توقعات مشروع و قانونی اقشار مختلف از ملت را چند برابر کرده است

امام جمعه فارسان:

حضور با شکوه مردم در صحنه های مختلف نظام،، مسئولیت تمامی مسئولان کشور را در رده ها و قوای مختلف جهت برآورده کردن توقعات مشروع و قانونی اقشار مختلف از ملت را چند برابر کرده است

اخبار
ارتباط با امام جمعه