جمعه 1395/11/1 - 25 : 13
مشخصات امام جمعه
حسین جمالی زاده
حسین جمالی زاده
فارسان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/10/10
خطبه های نمازجمعه این هفته 10 / 10 / 95 فارسان
اخبار
ارتباط با امام جمعه