يکشنبه 1396/2/10 - 41 : 5
مشخصات امام جمعه
صفرعلی علیخانی
صفرعلی علیخانی
فرادنبه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/25
`پرهیز از تفرقه و ایجاد فضای دو قطبی در جامعه و حفظ وحدت وظیفه نامزدهای انتخابات است
اخبار
ارتباط با امام جمعه