يکشنبه 1396/1/6 - 43 : 13
مشخصات امام جمعه
سعید حسین پور
سعید حسین پور
گهرو
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/13
95.12.13
.
اخبار
ارتباط با امام جمعه