پنج شنبه 1396/9/23 - 34 : 20
مشخصات امام جمعه
سیدمحمد امینی
سیدمحمد امینی
نقنه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/9/17
رسالت امام حفظ مؤمنان ونشرتدین وتشیع است
خطبه اول 17/9/96 بسم الله الرحمن الرحیم حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید محمد امینی درخطبه های 17/9/96شهرنقنه ضمن توصیه خودونمازگزاران به رعایت تقوای الهی فرمودند:وقتی ابومسلم خراسانی قیام کردندامام صادق(علیه السلام)ایشان راقبول وتأییدنکردندچون امام میدانستندکه هدف ازقیام ابومسلم چیست.امام خطاب به ابومسلم فرمودند:ماأنت من رجالی توازمانیستی,برای ماقیام نمکی کنی.شرائط برای قیام امام صادق (علیه السلام)مهیا بود اماچراامام قیام نکردند؟ بنی عباس باشعاراینکه مامیخواهیم قدرت وعزتی راکه اهل بیت از آن محروم شدندرابه آنهابرگردانیم,قیام کردندومردم هم به همین نیت که قدرت به دست امام صادق بیفتد حمایت کردند.اماوقتی پیروزشدندنیت خودراعوض کردند.طبق روایات بنا بود امام صادق قیام کنندوشمشیربهدست بگیرند امابداءحاصل شدچون شرائط مهیانبود.یکی ازعلتهائی که امام صادق قیام نکردندفراهم نبودن جمیع جهات است چون قرارنیست امام حکومت ناپایدار تشکیل بدهدامام میخواهدحکومتی پایدار تشکیل دهدکه تاروز قیامت ماندگارباشد. رسالت امام حفظ مؤمنان ونشرتدین وتشیع است. خطبه دوم خطیب جمعه شهرنقنه ضمن سفارش خود ونمازگزاران به رعایت تقوای الهی ونثارسلام وصلوات به ارواح طیبه اهل بیت (علیهم السلام)وشهداء وامام شهداء به بیان مناسبات هفته پرداختندو فرمودند:رعایت تقوای الهی مال یک گروه وصنف خاصی نیست بلکه مال همه است امااز یک عده رعایت تقوا بیشتر توقع است مثل مسئولین سیاسی.مادرانتخابات به همه چیز نگاه میکنیم الا به تقوای فرد.بلکه یکی ازملاکهای اصلی درانتخاب مسئولین تقوااست. یکی ازمشکلاتی که ماداریم این است که متدینین واقعی ازمسئولیت پذیری کناره گیری می کنند درصورتی که الان باید متدینین بیایند ومسئولیت بدست بگیرند وزمینه رابرای طهور امام زمان(علیه السلام)آماده کنند.
اخبار
ارتباط با امام جمعه