پنج شنبه 1395/12/5 - 44 : 3
مشخصات امام جمعه
محمدباقر یاوری
محمدباقر یاوری
بابا حيدر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/29
خطبه های نماز جمعه بیست و نهم بهمن ماه
اخبار
ارتباط با امام جمعه