سه شنبه 1396/1/8 - 50 : 6
مشخصات امام جمعه
محمدباقر یاوری
محمدباقر یاوری
بابا حيدر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/20
خطبه های تماز جمعه مورخ 95/12/20
اخبار
ارتباط با امام جمعه