يکشنبه 1395/11/3 - 9 : 7
مشخصات امام جمعه
محمدباقر یاوری
محمدباقر یاوری
بابا حيدر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/10/24
خطبه های بیست و چهارم دی ماه
اخبار
ارتباط با امام جمعه