شنبه 1396/7/29 - 51 : 4
مشخصات امام جمعه
سیدحسن میرافضلی
سیدحسن میرافضلی
بن
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/21
اعتماد به دشمن بزرگترین خطا
ارتباط با امام جمعه