سه شنبه 1396/1/8 - 58 : 6
مشخصات امام جمعه
سیدحسن میرافضلی
سیدحسن میرافضلی
بن
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/6
امیر کبیر 3 سال و 3 ماه صدارت کرد متوجه کردن مشکلات به گذشتگان راه حل مشکلات نیست.
ارتباط با امام جمعه