چهارشنبه 1396/6/1 - 50 : 2
مشخصات امام جمعه
سیدحسن میرافضلی
سیدحسن میرافضلی
بن
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/15
اینکه می گویند با امدن ما سایه جنگ رفع شد کذب محض وفکاهه است
ارتباط با امام جمعه