پنج شنبه 1395/12/5 - 49 : 3
مشخصات امام جمعه
سیدحسن میرافضلی
سیدحسن میرافضلی
بن
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/22
22 بهمن لبیک مردم به ندای رهبری و مشت اقتدار ایرانیان بر دهان آمریکا
ارتباط با امام جمعه