يکشنبه 1396/1/6 - 45 : 13
مشخصات امام جمعه
مصطفی محمدزاده
مصطفی محمدزاده
سودجان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/29
آشتی با خوارج؟
ارتباط با امام جمعه