چهارشنبه 1395/12/4 - 50 : 9
مشخصات امام جمعه
مصطفی محمدزاده
مصطفی محمدزاده
سودجان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/29
آشتی با خوارج؟
ارتباط با امام جمعه