شنبه 1395/11/2 - 8 : 23
مشخصات امام جمعه
مصطفی محمدزاده
مصطفی محمدزاده
سودجان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/1
خطبه های نماز جمعه یکم بهمن ماه 95

نیاز کشور به قوه قضائیه مستقل ، مقتدر و شجاع

با توجه به ورود قوه قضائیه به مبارزه با مفاسد اقتصادی و فعالیتهای پی گیر این قوه برای منبارزه با مفاسد اقتصادی  دامنه حملات به این قوه افزایش بیشتری یافته است .

برخی از حامیان فساد در کشور و شبکه های رسانه ای وابسته دست در دست هم داده و در تلاشی پی گیر سعی می کنند تا قوه قضائیه را مغلوب جو سازی رسانه ای نمایند و با مشغول نمودن این قوه به مسائل حاشیه ای  از مبارزه جدی این قوه با مفاسد اقتصادی جلوگیری نمایند.

اخبار
ارتباط با امام جمعه