سه شنبه 1396/3/2 - 26 : 19
مشخصات امام جمعه
حسن خسروی
حسن خسروی
گندمان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/25
خطبه های تماز جمعه مورخ 95/12/25
ارتباط با امام جمعه