دوشنبه 1396/9/27 - 43 : 8
مشخصات امام جمعه
حسن خسروی
حسن خسروی
گندمان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/7
تبیین روایات تعصب از منابع شیعی و سنی و تطبیق آن با مسائل روز
اخبار
ارتباط با امام جمعه