دوشنبه 1396/2/4 - 3 : 12
مشخصات امام جمعه
حسن خسروی
حسن خسروی
گندمان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/25
خطبه های تماز جمعه مورخ 95/12/25
ارتباط با امام جمعه