22 بهمن ماه
پيروزي انقلاب اسلامي ايران و سقوط رژيم شاهنشاهي
تصویر خبر

از هفدهم تا 22 بهمن 57، ايران يكى از دوران هاى استثنايى تاريخ سياسى جهان را گذرانيد. در اين ايام، دو دولت در يك مركز و بدون هيچ گونه مرزبندى مواجه بودند. دولتى كه پشتوانه و عامل مشروعيت خود را از دست داده و از قدرت نظامى محروم گشته و با انقلابى عظيم روبرو بود. و دولتى ديگر متكى به رهبرى انقلاب توده هاى ميليونى مردم كه به جاى قدرت نظامى، تنها به ارتش مردم وابستگى داشت. با وسعت يافتن دامنه هاى انقلاب، قرار بر اين شد كه سران ارتش رژيم پهلوى، دست به كودتا زده و با به دست گرفتن قدرت، انقلاب مردمى را سركوب سازند. از اين رو از ساعت چهار بعدازظهر روز 21 بهمن 57، حكومت نظامى اعلام شد. پس از اعلان حكومت نظامى، حضرت امام خمينى (ره) اعلام كرد كه مردم به حكومت نظامى اعتنايى نكنند. مردم نيز همچنان به يورش خود به مراكز دولتى و نظامى و انتظامى ادامه دادند و تقريبا تمام اين مراكز با اندك درگيرى و مقاومت، تسخير شد و به دست مردم افتاد. اين درگيرى ها در روز بعد نيز به شدت ادامه يافت و در اين روز هزاران زن و مرد و پير و جوان، هر يك به اندازه توان خود براى سرنگونى نهايى رژيم ظلم و جور، كوشش كردند. آنها با سنگربندى در خيابان ها، سينه سپركردن در برابر تانك ها و با فداكارى و جانفشانى، انقلاب را به پيروزى رساندند. نه فقط در تهران، بلكه در تمامى شهرهاى ايران، درگيرى مردم با بقاياى رژيم شاه جريان داشت. هنگامى كه خبر حركت نيروهاى نظامى از شهرهاى مختلف ايران به سمت تهران براى سركوب قيام مردم پخش شد، مردم شهرهاى مسير به درگيرى با نيروهاى نظامى پرداختند و با بستن راه، مانع حركت آنها به سمت تهران شدند. برخى از فرماندهان رده بالاى ارتش در اين درگيرى ها به دست مردم كشته شدند تا سرانجام، ارتش، بى طرفى خود را اعلام كرد. سرانجام روز سرنوشت فرارسيد و در 22 بهمن 1357، نظام پوسيده ستم شاهى فروريخت و ريشه ها ى فاسد دودمان سياه پهلوى از اين كشور اسلامى، كنده شد. مبارزه پانزده ساله ملت مسلمان ايران به رهبرى امام خمينى (ره) به ثمر رسيد و با سرنگونى نظام 2500  ساله شاهنشاهى، انقلاب شكوهمند اسلامى ايران پيروز گرديد.


پنج شنبه 1398/4/27 - 5 : 3

پرتال استان ها

 

پربازدیدترین اخبار