گلچینی از سخنان رهبر معظم انقلاب درباره یوم الله 9 دی
تصویر خبر

روز 9 دی در تاریخ ماند

روزهای سال، به طور طبیعی و به خودی خود همه مثل همند؛ این انسان ها هستند، این اراده ها و مجاهدت هاست که یک روزی را از میان روزهای دیگر برمی کشد و آن را مشخص می کند؛ متمایز می کند؛ متفاوت می کند و مثل یک پرچمی نگه می دارد؛ تا راهنمای دیگران باشد. روز عاشورا - دهم محرم - فی نفسه با روزهای دیگر، فرقی ندارد؛ این حسین بن علی علیهما السّلام است که به این روز جان می دهد، معنا می دهد؛ او را تا عرش بالا می برد. این مجاهدت های یاران حسین بن علی علیهما السّلام است که به این روز، این خطورت و اهمیت را می بخشد. روز نوزدهم دی هم همین جور است. روز نهم دی امسال هم از همین قبیل است. نهم دی با دهم دی، فرقی ندارد؛ این مردمند که ناگهان با یک حرکت - که آن حرکت برخاسته از همان عواملی است که نوزدهم دی قم را تشکیل داد؛ یعنی برخاستة از بصیرت است؛ از دشمن شناسی است؛ از وقت شناسی است؛ از حضور در عرصة مجاهدانه است - روز نهم دی را هم متمایز می کنند.

مطمئن باشید که روز نهم دی امسال هم در تاریخ ماند. این هم یک روز متمایزی شد. شاید به یک معنا بشود گفت که در شرایط کنونی - که شرایط غبارآلودگی فضاست - این حرکت مردم اهمیت مضاعفی داشت؛ کار بزرگی بود. هرچه انسان در اطراف این قضایا فکر می کند، دست خدای متعال را، دست قدرت را، روح ولایت را، روح حسین بن علی علیهماالسّلام را می بیند. این کارها کارهایی نیست که با ارادة امثال ما انجام بگیرد. این، کار خداست. این، دست قدرت الهی است؛ همان طور که امام در یک موقعیت حساسی به بنده فرمودند: «من در تمام این مدت، دست قدرت الهی را در پشت این قضایا دیدم». درست دید آن مرد نافذِ بابصیرت؛ آن مرد خدا.

حرکت عظیم روز 9 دی، حجت را بر همه تمام کرد. مسئولین قوة مجریه، مسئولین قوة مقننه، مسئولین قوة قضاییه، دستگاه های گوناگون، همه می دانند که مردم در صحنه اند و چه می خواهند. دستگاه ها باید وظایفشان را انجام بدهند؛ هم وظائفشان در مقابل آدم مفسد و اغتشاش گر و ضدانقلاب و ضدامنیت و اینها، هم وظایفشان در زمینة ادارة کشور.1

در 9 دی، مردم احساس مسئولیت خود را ثابت کردند

آن چه که برای ما لازم است، این است که آحاد مردم، مسئولین، غیر مسئولین، به خصوص جوان ها، به خصوص کسانی که سخن و حرفشان تأثیر دارد، احساس مسئولیت حضور در صحنه را از دست ندهند. هیچ کس نگوید من تکلیفی ندارم؛ من مسئولیتی ندارم؛ همه مسئولند. مسئولیت، معنایش این نیست که اسلحه ببندیم؛ بیاییم توی خیابان راه برویم؛ در هر کاری که هستیم، احساس مسئولیت کنیم؛ مسئولیت دفاع از انقلاب و از نظام جمهوری اسلامی؛ یعنی از اسلام؛ یعنی از حقوق مردم؛ یعنی از عزت کشور. این، شرط اول ]است[. همه باید این احساس مسئولیت را داشته باشیم و من می بینم که این احساس مسئولیت را داریم. این را مردم کشور ثابت کردند؛ ثابت می کنند. حالا یک نمونة واضحش همین 9 دی بود. نمونه های دیگری هم هست؛ 22 بهمن در پیش است؛ دهة فجر در پیش است. مردم حضور خودشان را، آمادگی خودشان را، سرزندگی و نشاط خودشان را نشان داده اند؛ باز هم نشان خواهند داد.2

9 دی، روز پیروزی ملت در آزمونی دیگر

در این آزمون، ملت ایران پیروز شد. آنها می خواستند مردم را تقسیم کنند به یک گروه اقلیت، ]و[ به یک گروه اکثریت؛ یک گروهی که برندة انتخابات است ]و[ یک گروه هم که در انتخابات به نتیجة مطلوب خود دست پیدا نکرده، اینها را در مقابل هم قرار بدهند؛ ملت را دوپارچه کنند؛ یک عده اغتشاش گر هم وارد میدان بشوند و با ایجاد اغتشاش، جنگ را در داخل کشور مغلوبه کنند؛ جنگ داخلی راه بیندازند؛ امیدشان این بود؛ اما ملت، هوشیاری به خرج داد. شما دیدید در روز انتخابات، مردم به دو گروه سیزده چهارده میلیونی و بیست و چهار پنج میلیونی تقسیم شدند؛ اما بعد از گذشت مدتی نه چندان بلند، همین دو گروه با هم یکی شدند و در مقابل شورش گران و اغتشاش گران و خراب کاران ایستادند. بیداری ملت را انسان این جا می شود بفهمد.

می خواستند بین مردم اغتشاش ایجاد کنند. بدخواهانی که سی سال است علیه این انقلاب و علیه این مردم هر کاری توانستند، کردند، اینها هم فرصت را مغتنم شمردند و با تبلیغاتِ خودشان وارد میدان شدند. بیش از این، کاری نمی توانستند بکنند. اگر آمریکایی ها و انگلیسی ها و صهیونیست ها می توانستند نیرو وارد خیابان های تهران بکنند، یقین بدانید می کردند. اگر برایشان امکان داشت که با حضور وابستگان و مزدوران خودشان از خارج، عرصه را آن چنان که می خواهند، هدایت کنند، می کردند؛ منتها می دانستند که این کار به ضررشان تمام می شود؛ تنها کاری که می توانستند بکنند، این بود که در صحنة تبلیغات، در صحنة سیاست جهانی، از آشوب گر، از اغتشاش گر حمایت کنند. رؤسای جمهور کشورهای مستکبر در این قضیه، وارد میدان شدند؛ اغتشاش گران خیابانی و خراب کارانی را که با آتش زدن می خواهند موجودیت خودشان را نشان بدهند، ملت ایران نامیدند؛ شاید بتوانند اوضاع را آن چنان که طبق میل خودشان است، در افکار عمومی دنیا و کشورمان، تصویر و ترسیم کنند؛ اما شکست خوردند.3

9 دی، قوی ترین ضربة ملت به دشمن

قوی ترین و آخرین ضربه را ملت در روز 9 دی و 22 بهمن، وارد کرد. کار ملت ایران در بیست و دوم بهمن، کار عظیمی بود؛ نُه دی هم همین جور. یکپارچگی ملت، آشکار شد. همة کسانی که در عرصة سیاسی به هر نامزدی رأی داده بودند، وقتی دیدند دشمن در صحنه است، وقتی فهمیدند اهداف پلید دشمن چیست، نسبت به آن کسانی که قبلاً به آنها خوشبین هم بودند، تجدید نظر کردند؛ فهمیدند که راه انقلاب، این است؛ صراط مستقیم، این است.4

حضور مردم در صحنه، حاصل هدایت علمای دین

حضور مردم در حوادث بزرگ و مهم و اعلان موضعی که می کنند - مثل راهپیمایی مهم 22 بهمن که واقعاً یک پدیدة عظیمی بود در تاریخ انقلاب، در این شرایط و با این اوضاع و احوال و قبل از آن، حضور مردم در خیابان ها در سراسر کشور در 9 دی - بدون این که علما و راهنمایان معنوی مردم که مورد اعتماد آنها هستند، دل های مردم را به حقایق این انقلاب متوجه کنند، میسّر نمی شد. نقش علمای دین در هدایت مردم، منحصر نمی شود به هدایت در امور فرعی و مسائل شخصی و اینها. مهم تر از همة اینها، هدایت مردم است در مسئلة عظیم اجتماعی و مسئلة حکومت و مسئلة نظام اسلامی و وظایفی که مترتب بر این هست، در مقابلة با حوادث جهانی. یقیناً اگر نقش علمای دین و راهنمایان روحانی حذف می شد و وجود نمی داشت، این انقلاب، تحقق پیدا نمی کرد؛ این نظام، به وجود نمی آمد و باقی نمی ماند؛ با این همه مشکلات فراوانی که در سر راه این انقلاب به وجود آوردند. بنابراین، علمای دین - که از جملة برترین آنها مجموعة خبرگان هستند - تأثیر ماندگار و مستمری در حوادث جامعه و سرنوشت جامعه دارند که آثارش را بحمداللَّه می بینیم.5

9 دی، یک حرکت قلبی و ایمانی بود

راز ماندگاری این انقلاب، اتکای به ایمان هاست؛ اتکای به خداست. لذا شما می بینید آن روزی که تودة عظیم مردم در سرتاسر کشور احساس کنند که دشمنی ای متوجه انقلاب است، احساس کنند که دشمنی جدی ای وجود دارد، بدون فراخوان، حرکت می کنند؛ می آیند. روز نهم دی، شما دیدید در این کشور، چه اتفاقی افتاد و چه حادثه ای پیش آمد. دشمنان انقلاب که همیشه سعی می کنند راهپیمایی های میلیونی را بگویند چند هزار نفر آمده اند - تحقیر کنند، کوچک کنند - اعتراف کردند و گفتند: در طول این بیست سال، هیچ حرکت مردمی ای به این عظمت در ایران اتفاق نیفتاده است؛ این را نوشتند و گفتند. آن کسانی که سعی در کتمان حقایق دربارة جمهوری اسلامی دارند، این را گفتند. علت چیست؟ علت این است که مردم وقتی احساس می کنند دشمن در مقابل نظام اسلامی ایستاده است، می آیند توی میدان. این حرکتِ ایمانی است، این حرکتِ قلبی است. این چیزی است که انگیزة خدایی در آن وجود دارد.6

حرکت مردم در 9 دی، حاصل شناخت لحظه ها بود

لحظه را باید شناخت؛ نیاز را باید دانست. فرض بفرمایید کسانی در کوفه دل هاشان پر از ایمان به امام حسین ]علیه السلام[ بود، به اهل بیت محبت هم داشتند، اما چند ماه دیرتر وارد میدان شدند، همه شان هم به شهادت رسیدند، پیش خدا هم مأجورند، اما کاری که باید بکنند، آن کاری نبود که آنها کردند؛ لحظه را نشناختند؛ عاشورا را نشناختند؛ در زمان، آن کار را انجام ندادند. اگر کاری که توابین در مدتی بعد از عاشورا انجام دادند، در هنگام ورود جناب مسلم به کوفه انجام می دادند، اوضاع عوض می شد؛ ممکن بود حوادث، جور دیگری حرکت بکند. شناسایی لحظه ها و انجام کار در لحظة نیاز، خیلی چیز مهمی است؛ نمونه اش همین نهم دی است و قبلش - ده سال قبل از این - 23 تیر است که آن روز هم نیاز لحظه ها بود؛ این، یک کار متعارف و معمولی نبود.

راهپیمایی مردم در 22 بهمن، با همة عظمتی که دارد، یک کار متعارف است؛ یک کار روان شده است؛ شناخته شده است؛ متوقع است که انجام بگیرد و انجام می گیرد؛ اما 23 تیر در سال 78، یک کار متعارف نبود؛ یک کار متوقع نبود؛ اهمیت داشت که این مجموعه بداند و بفهمد که این کار در آن شرایط، لازم است و آن را انجام بدهد. کار 9 دی ماهِ امسال هم همین جور بود. شناختن موقعیت، فهمیدن نیاز، حضور در لحظة مناسب و مورد نیاز، این، اساس کار است که مؤمن باید این را هم با خود همراه داشته باشد تا بتواند وجودش مؤثر بشود؛ ]و[ آن کاری را که باید انجام بدهد، بتواند انجام بدهد.7

پی نوشت ها:

1. از سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با مردم قم در سال گرد قیام 19 دی، 19/10/1388.

2. از سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با مردم مازندران در سالگرد حماسة 6 بهمن، 6/11/1388.

3. از سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری، 6/12/1388.

4. همان.

5. همان.

6. دیدار با اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، 29/10/1388.

7. همان.


پنج شنبه 1398/3/30 - 52 : 21

پرتال استان ها

 

پربازدیدترین اخبار