پنج شنبه 1396/9/2 - 56 : 8
مشخصات امام جمعه
سیدمحمدعلی هاشمی
سیدمحمدعلی هاشمی
كوشك
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/8/12
گناه کفران نعمت
ارتباط با امام جمعه