پنج شنبه 1396/12/3 - 19 : 12
مشخصات امام جمعه
سیدمحمدعلی هاشمی
سیدمحمدعلی هاشمی
كوشك
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/11/27
تقوای زبان
به نام خدا
ارتباط با امام جمعه